PALVELUKUVAUS

1. Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan Kuiskain sisältö ja asiakkaalle tarjottavat palvelutasot.

Kuiskain on julkishallinnon ja yritysten (jatkossa myös tilaaja-asiakas tai tilaaja) käyttöön tarkoitettu sähköisen asioinnin tiedonkeruu- ja integraatiopalvelu. Kuiskain tarjoaa tilaaja-asiakkailleen helpon, joustavan ja nopean tavan tarjota Internet tietoliikenneverkon yli omille sidosryhmilleen, kuten kansalaisille, yrityksillle, yhteisöille ja työntekijöille, nykyaikaisia sähköisiä asiointipalveluja, jotka toimivat myös erilaisilla nykyaikaisilla päätelaitteilla.

Kuiskain on ns. SaaS (engl. Software as a Service) -mallin mukainen ICT-pilvipalvelu, jossa tilaaja-asiakas saa palvelut sekä niiden taustalla olevat laitteistot ja ohjelmistot käyttöönsä edullisesti ilman investointeja omaan IT-infrastuktuuriinsa.

Kuiskaimen käyttöönotto ja käyttö eivät vaadi muutoksia tai edes merkittäviä investointeja tilaajan IT-infrasruktuuriin. Tilaaja-asiakas maksaa palveluntuottajalle käyttöoikeudesta palvelusopimuksen mukaista kuukausivuokraa ja palveluntuottaja vastaa palvelun taustalla olevan tietojärjestelmän, laitteistojen ja ohjelmistojen operoinnista.

2. Palvelun tilaus ja toimitus

Palveluntuottaja ja tilaaja-asiakas solmivat palvelusopimuksen, jossa sovitaan toimitettavan palvelun sisällöstä palvelutasosta ja muista ehdoista. Tämä palvelu voi olla myös osa jotain toista palvelua jolloin tähän palveluun viitataan ainoastaan nimellä ”palvelu”. Tämä dokumentti on palvelusopimuksen liite.

3. Palvelun lyhyt kuvaus

Kuiskain on ns. SaaS-tietojärjestelmäpalvelu, joka tuotetaan palveluntuottajan hallinnassa ja valvonnassa olevilla tietokonepalvelinlaitteistoilla sekä käyttöjärjestelmä- ja sovelluspal velinohjelmistoilla.

4. Laitealusta

Tilaaja-asiakas valitsee haluamansa laitealustan Kuiskain-käyttöpalvelulle seuraavista vaihtoehdoista:

Käyttöpalvelun vaihtoehtoiset alustaratkaisut

 • A1 Jaettu virtuaalipalvelin Jaettu virtuaalipalvelin, eli käyttöjärjestelmä, palvelinohjelmistot, Kuiskain-ohjelmisto ja tietokanta ovat jaettu useamman Kuiskain-tilaajaasiakkaan kanssa. Eri tilaaja-asiakkaat eivät kuitenkaan näe toistensa tietoja.
 • A2 Jaettu palvelinalusta Tilaaja-asiakkaalle osoitetaan oma virtuaalipalvelin, eli fyysinen palvelinlaitteisto on jaettu itsenäisiksi virtuaalisiksi palvelimiksi yksi per tilaaja-asiakas siten, että jokaisessa on oma käyttöjärjestelmä, palvelinohjelmistot ja Kuiskain-ohjelmisto ja tietokanta.
 • A3 Dedikoitu palvelin Yksi fyysinen palvelinlaitteisto, käyttöjärjestelmineen ja palve linohjelmistoineen, Kuiskain-ohjelmistoineen ja tietokantoineen ovat vain yhden tilaaja-asiakkaan käytössä.

Kuiskain-käyttöpalvelun oletuspalvelutasolla (K1) hyödynnetään ns. moniasiakkuusmallia,jossa palvelut toimitetaan jaetulta virtuaalipalvelimelta (A1), eli yksi fyysinen palvelinlaitteisto ohjelmistoineen palvelee samanaikaisesti useampaa tilaaja-asiakasta.

Normaalia ylemmän Kuiskain-käyttöpalvelun palvelutason (K2 ja K3) edellytyksenä on vähintään A2-laitealusta -palvelu.

Sekä laitealustan että käyttöpalvelun palvelutasot määritellään yhteistyössä tilaaja-asiakkaan ja palveluntuottajan kanssa ja ne voidaan tarvittaessa myöhemmin vaihtaa. Laitealustan vaihtokustannuksista vastaa tilaaja-asiakas. Eri tilaaja-asiakkailla ei ole pääsyä toistensa tietoihin.

5. Käyttöpalvelu

Kuiskain-käyttöpalvelu tarjoaa turvallisen laitetilan, laite- ja ohjelmistoalustan ja sovellusympäristön lisäksi luotettavan ja nopean tietoliikenneyhteyden Kuiskaimen tuottamille sähköisille asiointipalveluille. Käyttöpalvelu sisältää seuraavat osakokonaisuudet:

 • Turvallinen ympärivuorokautisesti (24/7) kulkuvalvottu ja katastrofisuojattu laitetila
 • Laitealusta (A1, A2, tai A3) käyttöjärjestelmä- ja sovelluspalvelinohjelmistoineen
 • Kuiskain-sovellusohjelmistot (Java EE-sovellukset, tietokanta jne.)
 • Tilojen, laitteistojen ja ohjelmistojen hallinta- ja ylläpitopalvelut
 • Tietoliikenne Kuiskaimen ja ilmoittajan välillä

Varmuuskopiot

 • Kaikki varmistetaan jatkuvasti

Logitiedot ja viranomaisyhteistyö

 • Ei tallenneta eikä luovuteta tilaajalle tai ilmoittajalle
 • Viranomaisella oma VRK -sertifikaatti
 • Kulunvalvonta-, tietoturva- ja palomuuripalvelut ovat osa palvelua
 • Rajoitettu käytönseuranta- ja raportointipalvelu tilaajan tietosuojavastaavalle
 • Palautuspalvelut saatavilla erikseen sovittavalla tavalla
 • Tekninen tuki sisältyy palveluun

Kuiskaimen tietokone- ja tietoliikennelaitteisto sijaitsee Suomessa Kuopiossa yhteistyökumppanimme hallinnoimassa ympärivuorokautisesti (24/7) valvotussa turvallisessa laitetilassa, joka noudattaa Viestintäviraston määräystä: 54/2008 M tietoliikenneverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä laitetilan kulunvalvonnasta. Turvamääräykset sekä tallentava kamera- ja kulunvalvonta estävät asiattomien pääsyn laitetilaan.

Laitetilan sijainti valtakunnallisen tietoliikenneverkon solmupisteessä ja se, että tietoliikenne on sieltä mahdollista hoitaa useamman eri operaattorin tietoliikenneyhteyksillä, turvaa tietoliikenteen lähes kaikissa häiriötilanteissa. Kaikilla palvelutasoilla tietoliikenteen yhteysnopeus on jaetussa verkossa 100 Mbit/s best effort. Yhteysnopeuden kasvattaminen on mahdollista erillisellä sopimuksella aina 1 Gbit/s asti.

6. Palvelutaso

Eri taulukon mukainen. Pyydä lista toimittajaltasi.

7. Tukipalvelu

Kuiskaimen palvelupiste osoitteessa support@tagnile.fi tarjoaa tilaajalle asiantuntevaa teknistä tukea ja muuta opastusta palvelutasosopimuksessa sovitun tuetun palveluajan puitteissa Palvelutoimittajan omaksumien ITIL-palvelunhallintaprosessien mukaisesti.

8. Koulutuspalvelu

Mikäli tilaaja-asiakas näkee tarpeelliseksi Kuiskaimeen liittyvän koulutuksen, palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan tilaajan henkilökunnalle koulutusta erikseen sovittavassa laajuudessa palveluhinnastonsa mukaisesti.

9. Muuta

Tämä dokumentti on julkaistu 1.8.2023 ja voimassa toistaiseksi. Tähän asiakirjaan voidaan viitata muunmuassa sopimuksella tai tilauksella tai palveluiden toimituskirjeessä. Toimittaja voi yksipuolisesti muuttaa tätä palvelukuvausta ilman eri ilmoitusta. Muutoshistoria on nähtävissä tällä sivulla.

 

(C) Copyright Tagnile Oy 2023 – Kuiskain on rekisteröity tavaramerkki

Tagnile Kuiskain - Turvallisuus